มูลนิธิวิเชียร - ปราณีเผอิญโชคและกลุ่ม บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ได้มอบทุนการศึกษาและบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและองค์กรต่างๆเช่นรพ. ธรรมศาสตร์, รพ. โพธาราม, รพ. ราชพิพัฒน์, มูลนิธิช่วยคนตาบอดจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยมูลนิธิวิเชียร - ปราณีเผอิญโชครวม 3 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสังคม




สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 092-2592528