X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

Design Process

เทคโนโลยีด้านการวิจัย และพัฒนา   Styling & Graphics Design


RD นำเสนองานออกแบบและบริการ ตั้งแต่การทำวิจัยการตลาด การนำเสนอ Main Specification, การร่างแบบและวาดรูปแบบเสมือนจริงลักษณะ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ลักษณะ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Alias Studio Tools และการใช้ Reverse Engineering โดยใช้เครื่อง Scan 3 มิติ สำหรับงานสร้าง Surface ก่อนการทำ CAD Model ความพร้อมด้านเครื่องมือในการออกแบบช่วยให้สามารถ Review ผลิตภัณฑ์ขณะดำเนินการออกแบบได้ง่ายและสะดวกขึ้น ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะ ของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดได้รวดเร็วขึ้น


  เทคโนโลยีด้านการวิจัย และพัฒนา   Engineering Design


การออกแบบด้านวิศวกรรมเริ่มต้นจาก Design Concept หรือ Styling Design ที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมดมากำหนดรายละเอียดในการออกแบบ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ ในทุกขั้นตอนของการออกแบบจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องของงานออกแบบ วิเคราะห์ด้านโครงสร้างและการทดสอบโดยใช้โปรแกรม CAD, CAM, CAE ประสบการณ์ออกแบบของทีมวิศวกรโดยส่วนใหญ่ คือ งานออกแบบตัวถังรถที่เป็น Outer Panel และ Inner Panel ทั้งหลาย, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายใน เช่น เบาะนั่ง แผงประตู แผงคอนโซล. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายนอก เช่น ชุดกันชนหน้า-หลัง ชุดกระจังหน้า คิ้วล้อ ชุดแต่งแอร์โร่พาร์ทรอบคัน ด้วยโปรแกรมออกแบบสามมิติ, การสร้างต้นแบบบน Layout Machine ขนาดเท่าจริง อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบที่ทันสมัย การทดสอบในสถานการณ์จริงก่อนการผลิต ปัจจุบัน RD มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการออกแบบ ทำ Prototype, CAD Model และการทดสอบ


 
 

เทคโนโลยีด้านการวิจัย และพัฒนา   Prototyping


การทำ Prototype และการทำ Clay Model เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบ สนองอย่างดีที่สุด การทำ Physical Model อาจจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นการออกแบบด้านวิศวกรรม ก่อนทำการผลิตจริง อย่างไรก็ดี การทำ Physical Model สามารถทำได้จาก Hard tooling หรือ Digital mock up กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก


 

 

เทคโนโลยีด้านการวิจัย และพัฒนา   Reverse Engineering


ในการทำงานออกแบบรถยนต์ กระบวนการถ่ายทอดความต้องการในด้านรูปแบบ (styling) ไปสู่กระบวนการของการออกแบบในเชิงวิศวกรรมและต่อไปถึงการจัดสร้างแม่พิมพ์เพื่อการผลิต R&D ได้ใช้เทคโนโลยี "วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)" มาทำการถ่ายทอดเพื่อให้ได้รูปแบบชิ้นงานตรงตามต้นแบบ ผู้ออกแบบได้นำเสนอจากจินตนาการลงสู่การปั้นดิน และทำการปรับแก้ไขรูปลักษณ์ จนเป็นที่พอใจ ถืองานดินนั้นเป็นต้นแบบ (clay model) จากนั้นใช้เครื่องมือ 3D Laser scan ทำหน้าที่เก็บข้อมูลพื้นผิว (surface) ของงานดินต้นแบบ โดยกวาดแขนของเครื่องแสกนครอบคลุมตลอดชิ้นงานและแสดงผลที่มอนิเตอร์ การจัดการต่อคือ การทำข้อมูลพื้นผิวนั้นให้พร้อมที่จะส่งต่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบในขั้นตอนต่อไปนอกจากการสร้างแล้ว เรายังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการทวนกลับ จากชิ้นงานที่ผลิตโดยการแสกนชิ้นงานและนำผิว หรือ ขนาดที่วัดได้ มาเทียบกับ CAD Data ที่ได้ทำการออกแบบไว้ อุปกรณ์นี้สามารถใช้กับงานแสกนแม่พิมพ์ หรือ อื่นๆ ที่ต้องการเก็บไว้ใช้สอยในเชิงการเพิ่มผลผลิตหรือการบำรุงรักษา ในลำดับต่อไป 

 

เทคโนโลยีด้านการวิจัย และพัฒนา


Experimental Testing
ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม คือโปรแกรมการทดลองและทดสอบซึ่งสามารถทำได้ทั้งในห้องปฎิบัติการ หรือในสถาน การณ์จำลอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบยังสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรม CAE คู่ขนานไปกับการออกแบบด้านวิศวกรรมด้วย ทั้งนี้ยังรวมถึงความพร้อมด้านเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบวิจัย เช่น tensile test, impact test, NVH, rubber hardness test, electrical test และ thermal cycles test และการทดสอบที่เป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ noise and sound test, squeak and rattle ในห้องโดยสาร, vehicle dynamics, electrical shock, electromagnetic compatibility, durability และ ride comfort test การใช้ Virtual Reality Studio เป็นแผนงานในอนาคตที่จะใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากความต้องการและ Feedback ของลูกค้า ลูกค้าสามารถให้ข้อคิดเห็นและแก้ไขงานออกแบบ สี พื้นผิว ก่อนที่จะทำ Prototype และการทำ Clay model และ Mock up

Thermal Cycles Test 
 JULABO เป็นเครื่องทดสอบที่ใช้ตั้งค่าทดสอบสภาวะการทำความเย็นและให้ความร้อนที่เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอก และการวัดค่าภายในอ่างทดสอบ ซึ่ง ช่วงอุณหภูมิการทดสอบอยู่ระหว่าง –30OC ถึง 200OC เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้ในการทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Testing) โดยการเติมโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) ประมาณ 5% ของน้ำหนัก ตามมาตรฐานการทดสอบ D1193 เกลือที่ใช้ประกอบด้วยนิเกิล, ทองแดงและสิ่งเจือปนไม่เกิน 0.1% ของโซเดียมไอโอไดด์ และสารปนเปื้อน 0.3 % เกลือบางชนิดมีการเติมสารผสมอาจเกิดผลกระทบเป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อนได้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการทดสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
 

 

เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา   Production Technology


EDP PROCESS 
ระบบป้องกันสนิมของตัวถังหรือชิ้นส่วน โดยใช้การชุบสี EDP (Electro Deposition Paint) ซึ่งเป็นการชุบสีกันสนิมด้วยระบบไฟฟ้า จึงสามารถเคลือบผิวได้ทั่วทั้งชิ้นงาน สามารถป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสารเคมีที่ใช้ไม่มีสารโลหะหนักต้องห้าม จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
PAINT PROCESS 
การพ่นสีระบบ Baking Type ซึ่งเป็นสีที่ต้องใช้การอบที่อุณหภูมิสูง (150 องศาเซลเซียส) ทำให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง สามารถป้องกันสิ่งต่างๆ  ที่จะมาทำลายผิวสีได้
AUTOMATION TECHNOLOGY 
ปัจจุบัน ในกระบวนการผลิตได้มีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Technology) มาใช้ คือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ใช้ในการทำงานกระบวนการเชื่อมประกอบ ซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน